Skip to content

Informace pro klienty fitness doubleDRIVE o zpracování osobních údajů

v souladu se zák.č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „Nařízení“) a zák. č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

I. ZÁKLADNÍ INFORMACE

Správce: Společnost Double Fitness s.r.o., IČO 29247209, se sídlem Žižkova 1683/13, PSČ 58601, Jihlava (dále jen „DDC“). Kontaktní osobou na straně DDC je Pavla Křížová, e-mail: pavla@doubledrive.cz.

Subjekt údajů: Fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují. Jedná se zejména o osoby, se kterými DDC uzavírá Smlouvu o členství, nebo další osoby, které využívají služeb DDC.

Pověřenec: DDC nejmenovala pověřence pro ochranu osobních údajů.

Rozsah zpracování: DDC zpracovává osobní údaje v rozsahu:

 • identifikační a adresní údaje: akademický titul, jméno, příjmení, datum narození, číslo identifikačního průkazu, rodné číslo, adresa trvalého bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa;
 • elektronické kontaktní údaje: telefon, e-mailová adresa;
 • jiné elektronické údaje: IP adresa;
 • osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů, fotografie subjektu údajů;

Účel zpracování: Osobní údaje jsou zpracovávány za účelem:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • ochrany majetku DDC;
 • marketingových a obchodních aktivit DDC, včetně šíření obchodních sdělení týkajících se služeb DDC.

Právní základ pro zpracování: DDC zpracovává osobní údaje na základě následujících právních titulů:

 • plnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů;
 • oprávněný zájem DDC;
 • platný souhlas se zpracováním osobních údajů.

Oprávněné zájmy DDC: Oprávněný zájem DDC je jeden ze zákonných základů pro zpracování, ke kterému není nutný souhlas se zpracováním. DDC zpracovává:

 • osobní údaj spojený s videonahrávkou podoby subjektu údajů pro účel ochrany majetku, života a zdraví;
 • identifikační a adresné údaje pro účel vymáhání pohledávek.

Příjemce osobních údajů: Osobní údaje nebudou předávány žádné třetí osobě. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů DDC předává orgánům státní správy či jiným příslušným úřadům pouze v případech, kdy jí tak ukládá zákon.

Zpracovatelé osobních údajů: Zpracovateli osobních údajů DDC jsou:

 • JUDr. Milan Zápotočný – advokátní kancelář, IČO 66219795, se sídlem Telečská 7/1720, 586 01 Jihlava;
 • Ilona Bustová, IČO 62874519, se sídlem Malátova 1953/7, 586 01, Jihlava

Předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace: DDC nepředává osobní údaje do třetí země nebo mezinárodním organizacím.

Dozorový úřad: Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, e-mail: posta@uoou.cz, tel.: 234 665 125.

II. DALŠÍ INFORMACE POSKYTNUTÉ SUBJEKTU ÚDAJŮ

Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy: Osobní údaje DDC zpracovává po dobu trvání smluvního vztahu a následně po dobu maximálně 10 let od ukončení smluvního vztahu, vyjma osobního údaje spojeného s videonahrávkou podoby subjektu údajů, který DDC zpracovává po dobu 86 hodin od pořízení záznamu. Osobní údaje zpracovávané pro plnění povinností vyplývajících ze zvláštních právních předpisů DDC zpracovává po dobu stanovenou těmito právními předpisy.

Automatizované individuální rozhodování: DDC neprovádí při zpracování automatizované individuální rozhodování ani profilování.

Důsledky neposkytnutí osobních údajů: Neposkytne-li subjekt údajů identifikační a adresní údaje, nebude možné uzavřít se subjektem údajů smlouvu a poskytovat mu ze strany DDC služby. Neposkytne-li, nebo odvolá-li Člen svůj souhlas se zpracováním elektronických kontaktních údajů, může to mít vliv na poskytovanou úroveň služeb a rozsahu ze strany DDC.

Práva subjektu údajů: Subjekt údajů má:

a. právo na přístup k osobním údajům

Subjekt údajů má právo získat od DDC potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobních údajům a k následujícím informacím: a) účel zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy; e) existence práva požadovat od DDC opravu nebo výmaz osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, anebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Subjekt údajů má zároveň právo získat kopii zpracovaných osobních údajů.

b. právo na opravu osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby DDC bez zbytečného odkladu opravila nepřesné osobní údaje, které se ho týkají, příp. doplnila neúplné osobní údaje.

c. právo na výmaz osobních údajů

Subjekt údajů má právo na to, aby DDC bez zbytečného odkladu vymazala osobní údaje, které se ho týkají, v případě, že: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo České republiky; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti.

Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné pro splnění právních povinností, pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků a další případy stanovení v Nařízení.

d. právo na omezení zpracování

Subjekt údajů má právo na to, aby DDC omezila zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby DDC mohla přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) DDC již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody DDC převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů.

e. právo vznést námitku proti zpracování

Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, které DDC zpracovává z důvodu jeho oprávněného zájmu. DDC v takovém případě osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

f. Právo na přenositelnost údajů

Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl DDC, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu DDC, které byly osobní údaje poskytnuty, bránila, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu a b) zpracování se provádí automatizovaně.
Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné.

g. právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů, které nejsou nezbytné pro splnění smlouvy nebo nejsou nezbytné pro splnění právních povinností DDC, kdykoliv písemně odvolat, a to zasláním nesouhlasu se zpracováním osobních údajů na e-mailovou adresu info@doubledrive.cz.

h. právo podat stížnost u dozorového úřadu

Pokud se subjekt údajů domnívá, že DDC nezpracovává jeho osobní údaje zákonným způsobem, má právo podat stížnost u dozorového úřadu.

i. právo na informace ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování

DDC je povinna oznamovat jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Pokud to subjekt údajů požaduje, DDC informuje subjekt údajů o těchto příjemcích.

j. právo být informován v případě porušení zabezpečení osobních údajů

Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí DDC toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů.

 

 

Účinnost: Tyto informace jsou účinné od 20. 1. 2018, s výjimkou práv uvedených v části II. pod písm. c., d., e., f., h., i., j., která nabývají účinnosti dne 25. 5. 2018.